Vedtekter

Vedtekter for Uranienborg Suzuki Strykeorkester

1. Formål for Uranienborg Suzuki Strykeorkester

 1. Å arbeide for medlemmenes musikkutøvelse gjennom suzukimetoden.
 2. Å samarbeide med andre lokale suzukiorkestre, andre orkestre og kommunale musikkskoler.
 3. Å arrangere seminarer og konserter for å stimulere medlemmene.

2. Medlemskap

Opptak:

Barn og ungdom som mottar undervisning etter suzukimetoden, kan bli medlemmer av Uranienborg Suzuki Strykeorkester.
Inn- og utmelding skjer skriftlig.  Utmelding bør ikke skje annet enn ved semesterslutt av hensyn til orkesteret. Unntak er flytting, sykdom o.a.

Uranienborg Suzuki Strykeorkester er tilsluttet De unges orkesterforbund (UNOF).

Medlemskategorier:

 1. Spillende medlemmer.
 2. Støttemedlemmer: Alle spillende medlemmers foresatte.

Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter:

Ved medlemskap i orkesteret forplikter medlemmene seg til å rette seg etter de gjeldende vedtekter for NSOF på forbunds-, krets- og lokalplan.

Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøter og foreningsmøter innen rammen av gjeldende vedtekter.

Medlemmer som har fylt 14 år, er valgbare til orkesterets styrer og utvalg.

Alle medlemmer plikter å betale sin kontingent fastsatt av årsmøtet til rett tid.

Alle medlemmer plikter å møte til rett tid til de øvelser, arrangementer og liknende som orkesteret fastsetter/deltar i.

3. Valgkomite

Det skal velges en valgkomité på 2 medlemmer hvorav en – 1 – fra styret. I de tilfeller der styremedlemmer ber om å bli løst fra sitt verv, utgjør utgående styremedlemmer valgkomitéen sammen med den valgte representanten i valgkomitéen.

Valgkomiteen fremmer forslag til styrerepresentanter og ny valgkomite for neste årsmøte.  Kandidatene som komiteen foreslår, må ha sagt seg villige til å ta imot valg.

4. Styrets oppgaver

Styret i Uranienborg Suzuki Strykeorkester er orkesterets forberedende, planleggende, iverksettende og forvaltende organ, samt beslutningsorgan når årsmøtet ikke er samlet.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer er samlet.

Styret skal arbeide iht. orkesterets formål og vedtekter.

Styret plikter å påse at UNOFs organer får de informasjoner og rapporter som de til enhver tid skal etter vedtektene.

Sørge for kontinuerlig kontakt med forbundsorganene gjennom meldinger og brev slik at det enkelte orkestermedlem blir best mulig orientert om forbundets virke, nasjonalt og internasjonalt.

Det skal føres protokoll for styremøtene.

Utskrift fra protokoll skal sendes alle styremedlemmer og eventuelt andre samarbeidspartnere.

Styret skal holde faste møter – minst 2 hvert halvår – og følge opp vedtak.

Styret skal utarbeide årsmelding med regnskap, samt medlemsliste pr. 1. oktober hvert år.

Styret skal innkalle til årsmøte iht. vedtektene.

Styret skal innkalle dirigent/orkesterleder til styremøtene.

Innen en – 1 – uke etter hvert årsmøte å sende rapport til UNOF på fastsatt skjema.

5. Årsmøte

Årsmøtet i Uranienborg Suzuki Strykeorkester er høyeste besluttende organ.

Årsmøtet skal holdes innen slutten av februar hvert år.

Innkalling til årsmøtet skal sendes på e-post og være medlemmene i hende seinest 3 uker før årsmøtet.

Saksliste m/vedlegg sendes medlemmene seinest 1 uke før årsmøtet.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende seinest 2 uker før møtet skal holdes.

Alle medlemmer kan komme med forslag.

Forslagene skal være skriftlige.

Lovlig innkalt møte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte medlemmer.

Årsmøtet konstitueres slik:

 1. Valg av møteleder og referent for møtet.
 2. Registrering av de fremmøtte.
 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste.

Saksliste for årsmøtet:

 1. Godkjenning av møteinnkalling.
 2. Framlegg av årsberetning.
 3. Framlegging av regnskap for siste kalenderår med medlemsliste.
 4. Arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag.
 5. Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet.
 6. Skriftlig valg av nytt styre.
 7. Valg av valgkomité

Årsmøtet kan bare behandle saker som står på sakslista.

Stemmerett:

Stemmeberettigede på årsmøtet er alle spillende medlemmer over 14 år, og foresatte for spillende medlemmer (støttemedlemmer), dog slik at der er en – 1 – stemme pr. spillende medlem.

Styret har ikke stemmerett ved behandling av godkjenning av årsberetning og regnskap.

Alle beslutninger skjer ved simpelt flertall, unntatt vedtekstsendringer, som krever 2/3 flertall.

Ved stemmelikehet har styrets leder dobbeltstemme.

Ekstraordinært årsmøte.

Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av medlemmene krever det, eller etter vedtak i styret.

6. Valg

På årsmøtet velges.

*  Styret, som består av minst 3 medlemmer og 1 vararepresentant.

Styret konstituerer seg selv.

*  Valgkomite

Alle valg er for to – 2 – år av gangen.

7. Medlemsmøte

Medlemsmøte avholdes etter hvert årsmøte og ellers etter behov.

Innkalling til medlemsmøte skal være medlemmene i hende seinest 2 uker før medlemsmøtet.

Medlemsmøte kan holdes når styret eller 2/3 av medlemmene begjærer dette.

Stemmeberettige på medlemsmøtet er alle medlemmer, dog slik at det er en – 1 – stemme pr. medlemskap.

Alle beslutninger skjer ved simpelt flertall.

Lovlige innkalte møter er beslutningsdyktige uansett antall fremmøtte medlemmer.

Medlemsmøter kan bare fatte beslutninger i saker som er forhåndsanmeldt, og som er kommet med på møteinnkallingen.

8. Oppløsning/nedlegging av Uranienborg Suzuki Strykeorkester.

Forslag om oppløsning/nedlegging må behandles på ordinært årsmøte.

Forslag, med begrunnelse, må være sendt alle medlemmer og alle organisasjoner som foreningen har tilknytning til, minst 6 uker før årsmøtet.

Til oppløsning/nedlegging kreves minst ¾ stemmeflertall.

Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan eventuelle midler skal forvaltes.

 

Oslo 04.11.2010